X
تبلیغات
نماشا

تسنیم

پیام آیات دینی

 

 

 

سوالات دین و زندگی

سوالات متن دین و زندگی 2 درس 1-8

سوالات متن دین و زندگی 2 درس 1

 

1-     پاسخ به این سوال که " درچگونه جهانی زندگی می کنیم؟ "چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ ص 4خ3-4

2-     یک جهان خیالی را توصیف کنید. ص7خ آخر ص 8خ1-6

3-     آیا در یک جهان خیالی می توان از قانون وقانونمندی سخن گفت.؟ چرا ؟ص 7 خیر خ آخر تا خ اول ص8

4-     در یک جهان خیالی رسیدن  به علم ودانش تا چه اندازه امکان پذیر است.؟چرا؟ ص8 امکان پذیر نیست ص 7 خ آخر ص8 خ اول

5-     از ترکیب کدام عناصر نتایج وفوائد بسیار بزرگی حاصل می شود.؟ ص8 پآخر خ1

6-      دی اکسید کربن چه نقش مهمی در حیات روی کره زمین دارد؟ این مسئله چه ارتباطی با نظام موجود در جهان دارد؟ ص9

7-     ویژگی های یک موجود به عنوان، مجموعه ایی از مجموعه ی بزرگ جهان آفرینش را بنویسید. ص11 شماره های 1-5

8-     میان مسولیت ها ووظایف در یک مجموعه چه چیزی وجود دارد.در چه صورت کار یک جزء ناقص به نظر می آید.؟ ص14شماره4

9-     هدف چه نقش اساسی ومهمی در یک مجموعه دارد.؟ ص12 شماره 2-4

10- برای پی بردن به این سوال که " چه عاملی سبب می شود که اجزای مجموعه ها با همکاری وپیوستگی به هدف معینی منتهی شود؟ چند فزض می توان تصور کرد؟نام ببرید. ص 1 شماره1-3

11- این فرض که هماهنگی وهمکاری ها خود به خود وبدون نقشه قبلی اتفاق می افتد، درست است یا غلط؟ جرا ؟ ص13

12- آیا خود اجزا یک مجموعه از آگاهی ودانش بر خورد دار ند که متناسب با آن هدف گردهم آیند وهمکاری کنند؟

توضیح دهید؟ص 13

13- کسانی که به خدا معتقد نیستند(مادّیون) می گویند جهان خالق ندارد بلکه خود به خود بوجود آمده است.این نظریه مربوط به کدام یک از فرض های در باره پیدایش جهان است/ وچه پاسخی می توان به آن داد.؟ ص 12 شماره 1

14- ساعت سازی ، اجزای یک ساعت خراب را از هم جدا کرد وپس از رفع عیب ساعت دوباره آن ها را در جای خود قرار داد. آیا بدون کمک ساعات ساز، این اجزا  قادر بودند در جای خود قرار گیرند تا ساعت کامل شود.؟ چرا؟ توضیح دهید. ص 12

سوالات 1-12 در سطح دانش وسوال 13 در سطح کاربرد ووسوال 14 کاربرد

         دین وزندگی 2  سوالات متن درس 2

1.      با مشاهده چه چیز در موجودات می توان حکمت وتدبیر الهی را دریافت.؟ ص16

2.      مجموعه نظام مند چه گونه مجموعه ایست؟ شاخصه اصلی چنین مجموعه ای چیست؟ ص 19 خ1-3

3.      با نگاه عمیق به مجموعه های پیرامون خود چه چیز را در می یابیم وبه چه چیز می رسیم؟ ص19 پ2 خ1-5

4.      با یک مثال  از بدن انسان مجموعه های تو در توی آن را بنویسید وهدفمندی آنرا نتیجه بگیرید؟ ص19 پ2 خ 1-5

5.      آیا در یک مجموعه بزرگ، اعضای کوچکتر مانع همکاری وهماهنگی سراسری نمی شود.؟ ص21 شماره 2

6.      با یک مثال توضیح دهید، چرا هرچه دایره ی نظام بزرگتر می شود، نظم وقانونمندی گسترده تری لازم است که نظام های کوچکتر را در درون خود جای دهد.؟ ص21 شماره 4

7.      نظام واحد جهانی را با زدن یک مثال بیان کنید. و نظامند بودن آن یا حکیمانه بودن آن را نتیجه بگیرید؟ ص22

8.      بازگشت انسان وهمه موجودات به سوی خدا درمعارف اسلامی ما چه نام دارد.؟

9.      به نظر شما آیا می توان فقط به خدا اعتقاد داشت اما وجود جهات آخرت را نادیده گرفت. توضیح دهید؟ ارزشیابی

سوالات متن درس 3

1.      در میان کاروان هستی انسان چه سرنوشتی دارد؟ ص 32 خ 1-4

2.      چرا قبل از ورود به بحث معاد باید ویژگیهای انسان را شناخت؟ چگونه؟ ص 32

زیرا انسان نیز در کاروان هستی رو به سوی خدا دارد. بازگشت انسان به سوی خدا همان معاد اوست، واینکه انسان در این میان سرنوشت ویژه ای دارد. برای پی بردن به این سرانجام ویژه باید خصوصیات و ویژگی های انسان را با تدبر در قران بی یابیم.

3.      ارزش هرکس به چه چیزی بستگی دارد.علی علیه السلام  در این باره چه فرموده اند؟ ص 35 خ1-3

4.      چرا خداوند توانایی بهره مندی از آنچه در آسمان ها وزمین است را در ما قرار داده است.؟ این توانمندی کدام ویژگی در انسان را بیان می کند.؟ ص36 پ3 خ1-3

5.      برای پی بردن به حقایق ودوری از جهل ونادانی خداوند چه ویژگی به انسان داده است.؟ ص36 پ4 خ1-3

6.      ایا انسان قدرت تشخیص راه رستگاری وراه شقاوت را دارد؟ بوسیله کدام ویژگی این امکان حاصل می شود؟ ص36 پ آخر

7.      اینکه انسان فطرتاً خدا جوست وگرایش به او دارد یعنی چه .توضیح دهید.  کدام آیه در ابتدای درس بیانگر این ویژگی انسان است ؟ص 37 پ1 خ1-4

8.      انسانی که از ظلم بی زار است وبه خیر ونیکی علاقمند است. دارای چه ویژگی خدادادی است، توضیح دهید.ص37 پ اخر خ1-4

9.      چرا وقتی انسان گناه می کند، پشیمان می شود واحساس خوبی ندارد.؟ این حالت بیانگر کدام ویژگی در انسان است؟ ص37 پ آخر

10.  علاوه بر سرمایه های وجودی که در انسان به امانت نهاده شده است، خداوند چه نعمت های دیگری برای هدایت انسان، قرار داده است. ص38 خ1-4

11.  چه عواملی مانع رشد انسان به سوی سعادت می شود؟ ص38

12.  شیطان معمولا از چه راه هایی انسان را گمراه می کند.؟ شماره های 1-4

13.  آیا روز قیامت می توان در پیشگاه الهی از خداوند در باره شیطان شکایت کرد.چرا؟ ص39 پ آخر

14.  به نظر شما بهترین راه مبارزه با شیطان چیست؟ ارزشیابی

15.  در آیه بقره/168 چرا خداوند می فرماید از خطوات شیطان پیروی نکنید.؟ منظور از خطوات چیست؟ توضیح دهید. تجزیه وتحلیل

سوال های متن درس 5

1-     انسان ها معمولا در برخورد با مرگ به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو دسته 1-دیدگاه منکران معاد 2- دیدگاه پیامبران

2-     دیدگاه منکران معاد نسبت به مرگ چیست؟ ص53 خ1-2

3-    پیامد های دیدگاه منکران معاد را بنویسید. ص53 زیر جدول خ1-7

4-    دیگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ را بنویسید. ص54خ 1-3

5-    پیامدهای دیدگاه پیامبران را درباره مرگ بنویسید. ص55 خ1-3 ص56 خ1-3

6-    این عبارت مربوط به کدامیک از پیامد های دیدگاه پیامبران نسبت به مرگ است؟ " علی علیه السلام روزها به نخلستان می رفت وبه حفر چاه مشغول می شد و وقتی به آب می رسید ان را وقف می کردند ودر اختیار عموم مردم قرار می داد."

7-    این سخن امام حسین علیه السلام " من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ وخواری نمی بینم؟ مربوط به کدامیک از پیامد های دیگاه پیامبران است؟

8-    از دیدگاه پیامبران و خدا پرستان چرا مرگ برای بعضی ها ناگوار وهولناک است ؟ ص57 خ3-4

9-    چرا خدا پرستان از مرگ نمی هراسند؟ آیا نترسیدن آنها از مرگ به این معناست که انان آرزوی مرگ می کنند.؟ ص56 خ 1-7

10-  چرا امام حسین وقتی در سر دو راهی ذلت وشهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید؟ ص56خ8-10

11-  عصر ما عصر دانایی نامیده شده است اما انسان دچار اننواع مشکلات اجتماعی وانحرافات اخلاقی است. به نظر شما علت آن چیست وچه راه حلی را برای آن پیشنهاد می کنید؟ با توجه به  محتوای درس پاسخ دهید.

سوال های درس 6

1-     با یک مثال بنویسید دفع خطر احتمالی لازم است یعنی چه؟ ص62

2-    مهمترین خبری که انبیا درباره آینده بشر آورده اند چیست ولازمه چه چیزی است؟ ص62 پ2 خ1-2

3-    قران درباره معاد چگونه سخن گفته است؟ص62 پ2 خ3-4

4-    قرآن علاوه بر خبر دادن از قیامت چگونه ضرورت آنرا ثابت کرده است؟ ص63 1- حکمت الهی 2- عدل الهی

5-    حکیم یعنی چه ؟ چرا خداوند را حکیم می نامیم؟ ص63خ1-2

6-    این که میگویم خداوند هر موجودی را حکیمانه خلق کرده است یعنی چه ؟ با مثال توضیح دهید.ص63 پ آخر خ3-4 ص64 خ1-2

7-    با توجه به کلمات واصطلاحات، ضرورت معاد را بر اساس حکمت الهی توضیح دهید.؟ " گرایش به بقا تنفر و بی زاری از نیستی ونابودی کمال طلبی بی نهایت طلبی " ص64

8-    رابطه بین عدل خداوند وزندگی انسان چیست؟ ص56 خ 1-6

9-    چرا احقاق حقوق انسان در دنیا امکان پذیر نیست؟ یا به عبارتی چرا دنیا به گ.نه ای است که امکان تحقق وعده های الهی در آن نیست؟ ص65 زیرا  الف وب

10-  قران کریم از چند جهت به شبهه امکان معاد پس از مرگ پاسخ می دهد.؟ ص66

سوال های درس 7

1-     برزخ در لغت یعنی چه؟ تعریف اصطلاحی آن چیست؟ص71 خ 1-3

2-    برزخ دارای چه ویژگی هایی است؟ ص71 خ1-3

3-    توفّی یعنی چه؟ ص71 خ شماره 1 خ 1-2

4-    وضعیت پاداش وجزا در عالم برزخ چگونه است؟ ص72 شماره 3

5-    اثار ماتَقدَّم و آثار ماتَاخَّر اعمال را تعریف کنید. ص72 شماره 4 خ 3-7

6-    آیا مومن پس از مرگ به دیدار خانواده خویش می آید؟ص 73 شماره 2

7-    امام صادق(ع) در باره ارواح مومنان چه فرمودند؟ ص 74 شماره 3

8-    شش چیز است که مومن بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود. امام صادق(ع) در این باره چه می فرمایند. ص74 شماره 5

سوال های درس 8

1-     سرانجام دوران زندگی انسان ها به کجا ختم می شود؟ ودر چند مرحله انجام می گیرد؟ ص 79 خ1-2

2-    در مرحله اول با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، چه حوادثی رخ می دهد؟ ص79 قسمت الف شماره های 1-3

3-    منظور از نفخ صور اول چیست؟ ص 79 شماره 1

4-    منظور از تغییر در ساختار زمین وآسمان چیست؟ ص79 شماره 3

5-    در مرحله دوم قیامت چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید/ ص80 شماره 1-5

6-    منظور از نفخ صور دوم چیست؟ ص80 مرحله دوم شماره 1

7-    با نورانی شدن زمین از جانب خداوند چه وقایعی رخ می دهد؟ نام ببرید. ص80 شماره 3

8-    با بر پا شدن دادگاه عدل الهی چه اتفاقاتی می افتد.؟ص 80 شماره 4

9-    بر اساس آیات وروایات شاهدان وگواهان روز قیامت چه کسانی اند؟ ص80 شماره5

10-  چرا پیامبران وامامان معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها می باشند.؟ ص80 شماره 5 خ آخر ص 81 خ 1-2

11-  علاوه بر شاهدان عالیه پیشوایان، چه شاهدانی دیگری حضور دارند؟ ص81 شماره 7 خ 2-4

12- اعمال انسان روز قیامت چه گونه ظاهر می شوند؟ ص 81 شماره 7 خ آخر ص82 خ 1-2

13- تفاوت نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده دراین دنیا چیست؟ ص 81 شماره 7 خ 2-4

14- آیا انسان از نامه عمل خود در قیامت آگاه است؟ امام صادق در این باره چه فرمودند؟ ص82 پ 3خ 1-2

15- وزن کننده و سنجشگر اعمال چیست؟ چگونه اعمال سنجیده می شود؟ ص81

16- آیا واقعا اعمال وزن می شوند؟ امام صادق(ع) چه جوابی دادند؟ ص91 پ2 خ1-2

17- منظور از این که وسیله سنجش اعمال حق و عدل است یعنی چه؟ ص81 شماره 6 خ 3-4

 


 سوالات درس1

1)       پیامبر برای هدایت انسان ها از جانب خداوند چه اورده است؟ وچگونه می توان از هدایت آن بهره مند شد؟ص 5 پ1 خ2-3

2)       چرا می گوییم کلام خداوند برترین وحکیمانه ترین کلام است؟ ص5پ2 خ1-2

3)       آیا کلام خداوند برای همه قابل فهم است؟ ص5 خ آخر ص6 خ اول

4)       تشبیه درک قرآن به درک ایات و نشانه های الهی در خلقت را توضیح دهید؟ و مراحل تفکر در ق‍رآن کریم را از آن نتیجه بگیرید. ص6 پ2-7

5)       ساده ترین مرحله تدبر وتفکر در قران چیست؟ مثال بزنید. ص7 پ1 خ1-6

6)       بالاترین مرحله تدبر در قران چیست؟ ص6 پآخر خ3-5

7)        برای هر یک از مراحل ساده تا مراحل پیچیده تفکر وتدبر در قرآن مثال بزنید. ص7 پ1 خ1-6

8)       ابزار تدبر در قران وروش آن را بنویسید؟ ص7 پ3 خ1-5

9)       برترین معلم قرآن کریم چه کسی است؟ به چه دلیل؟ ص9 پ1

10)   پیامبر چگونه تفکر در آیات وچگونه عمل به احکام را به ما آموخته است؟ ص9 پ خر

11)   آداب قرائت وتدبر در قرآن کریم را نام ببرید؟ ص10

12)   در بین خانواده واقوام شما از قرآن  بیشتر در چه زمینه هایی استفاده می شود؟

*سوالاتی که سطوحشان مشخص نشده در سطح دانش می باشد.

سوالات متن درس 2

1-چرا خداوند زندگی انبیاء الهی را در قران ذکر کرده است ؟ 

2-چرا خدواند انتخاب حضرت ابراهیم علیه السلام را به عنوان اسوه والگو در قران برای همه انسان ها یادآور میشود.؟

3-چرا چیز هایی مانند بت، حیوانات، شیاطین، وانسانها لایق پرستش نیستند؟ جواب از ایات 76 و 79 سوره انعام بدست آید. " کاربرد"

4-حضرت ابراهیم کدام جهت را برای زندگی خود برگزید؟ آیه 79 سوره انعام

5-چرا حضرت ابراهیم سلام الله علیه جهت خدا پرستی را انتخاب کرد؟ چه دلیلی بر درستی کار خود آورد.؟

6-چه دورانی را باید آغاز انتخاب های زندگی دانست؟ چرا؟ ص 20 خ1

7-حضرت ابراهیم علیه السلام با تفکر درباره ی خود وبا استعانت از هدایت الهی بهترین انتخاب را کرد. این انتخاب چه رابطه ای با انتخاب سایر انسان ها دارد. توضیح دهید. ص20 " تجزیه وتحلیل"

8-خرسندی ونشاط ناشی از رسیدن به کمالاتی مانند علم ، ادب، شجاعت...ریشه در چه چیزی در وجود ما دارد ؟ ص20

9-از مقایسه استعداد های انسان با استعداد های نهفته در گیاهان وحیوانات چه نتیجه ای می گیریم؟ص21

10-چرا انسان به دنبال چیز هایی است که پایان نمی پذیرد وتمام نمی شود.؟ص21

11-وجود طراوت، چالاکی، لطافت، صلابت و... در انسان نشانه چیست؟ ص21

12-حضرت ابراهیم علیه السلام به ستاره پرستان گفت: "انی لا احب الافلین" این جمله بیانگر کدام ویژگی درانسان است؟ ص21

13-برای تعقل در قرآن و آشنایی با استدلال های محکم قرآن وشیوه تدبر در آن چه راهی مناسب است؟ ص22

14-انسان، بخصوص جوانان تنوع طلبی را دوست دارند. امروز بخشی از تنوع طلبی به صورت مد زدگی در آمده است. آیا آزاد گذاشتن جوانان در انتخاب هر مدی می تواند مفید باشد؟ " تجزیه و تحلیل" دلیل خود را توضیح دهید. "ترکیب" ص22و23

دین وزندگی 1سوالات متن درس3

1)      مهمترین اتنخاب هر انسانی در زندگی چیست؟ چرا؟ ص24 پ آخر خ1تا3

2)      برای پی بردن به هدف وجهت زندگی از چه چیز کمک وبهره می بریم؟ ص24 پ اخر خ3-5

3)      تفاوت شکوفایی استعداد های انسان با گیاهان وحیوانات در چیست ؟ ص27 خ2-4

4)      انسان چگونه از دو نعمت " قدرت تفکر" و" قدرت انتخاب " استفاده می کند؟ ص27 خ5-6

5)      چرا هدایت انسان متفاوت از سایر موجودات است؟ ص27 خ4-6

6)      خداوند انسان را چگونه هدایت می کند؟ ص27 خ8-9

7)      آیا خداوند هدایت وسرنوشت انسان را به خودش واگذار کرده است؟ ص27 خ8-11

8)      اهمیت انتخاب راه وهدف زندگی در انسان تا چه حد است؟ ص27 خ9-11

9)      چگونه می توانیم هدفی درست بر گزینیم تا عمر خود را به بیهودگی صرف نکنیم؟ ص27 پآخر خ2-3

10)  با توجه به تنوع استعداد های انسان آیا انسان همه آنها را یکسان می نگرد؟چرا؟ خیر ص28 خ1-3

11)  منشاء پیدایش اختلاف وتفاوت در هدف چیست؟ ص28 پ2 خ1-2

12)  نمونه های از تفاوت در هدف ها را بیان کنید. ص28 پ2 خ2-4

13)  چرا برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به آنها نیازمند معیار وملاک هستیم؟ص29 خ 2-4

14)  خداوند چگونه این ملاک ومعیار را برای ما بیان کرده است؟ ص29 خ5-7

15)  چرا تنها خداوند می تواند بهترین ملاک ومعیار انتخاب هدف های اصلی از غیر اصلی را برای ما بیان کند؟ص29 خ آخر

16)  برای هریک از آیات ابتدای درس یک پیام از جدول صفحه 30 بنویسید.

17)  آیا تشخیص هدف های اصلی از فرعی به این معناست که فقط باید به هدف اصلی دل بست وآنها را برگزید؟ ص31 خ1-3

18)  تلاش برای رسیدن به هدف های فرعی یا دنیایی خوب است یا بد؟ ص31 خ4-6

19)  اگر کسی بگوید من به ورزش علاقه دارم ومی خواهم آن را هدف زندگی قرار دهم به وی چه می گویید؟ ص31

سوالات متن درس 4

1)      چگونه انسان می تواند در زندگی سر گردان نباشد؟ ص34 خ2-4

2)      معمولا این ضرب المثل در کجا استفاده می شود؟ " چون که صد آید نود هم پیش ماست" ص36 خ3-4

3)      با یک مثال بنویسید، چگونه انسان می تواند هم به هدف زودگذر برسد وهم به هدف های پایا وماندگار؟ ص36 پ2

4)      با توجه به دو ویژگی "متنوع بودن استعداد های انسان"  و "بی نهایت طلبی " چگونه هدفی را برگزینیم؟ ص36 خآخر ص37 خ1-3

5)      علی علیه السلام با تربیت پیامبر اسلام جلوه گاه چه کمالات وزیبایی هایی شد؟ ص37 خ 5-7

6)      اگر خدواند هدف ومقصود اصلی ودارای جمیع زیبایی ها و کمالات است. چگونه می توان به او نزدیک شد؟ منظور از این نزدیکی چیست؟ ص38 خ1-4

7)      چه زمانی انسان به آرامش می رسد؟ ص39 خ1-2

8)      اینکه تنها خداوند روح انسان را سیراب میکند  یعنی چه؟ ص39پ1 خ4-6

 

سوالات درس دین و زندگی دبیرستان

دانش آموز گرامی با سلام

خوش آمدید

جهت دسترسی آسان به نمونه سوالات درس دین و زندگی، در سمت چپ وبلاگ، در بخش  آرشیو موضوعی بر روی " نمونه سوالات درس دین و زندگی دبیرستان" کلیک کنید تا به همه نمونه سوالات موجود در وبلاگ دسترسی داشته باشید.

موفق باشید

سؤالات امتحانات نهایی


 

سؤالات امتحانات نهایی شهریورماه 93 را از لینک‌های

ذیل می‌توانید دانلود کنید:

تاریخ امتحانات 1 / 6 / 93 روز شنبه

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

معارف اسلامی (مسلمانان)

اصول و عقاید ۲ (رشته ی علوم و معارف اسلامی)

 
سؤالات دین و زندگی(1)درس های 9 تا 16 

گروه 1 

فایل word              فایل pdf

گروه 2

فایل word              فایل pdf

گروه 3

فایل word              فایل pdf

گروه 4

فایل word              فایل pdf

سؤالات دین و زندگی (2) درس های 10 الی 14

دریافت فایل pdf

دریافت فایل wordنمونه سؤالات دین و زندگی (1)

دریافت فایل2

دریافت فایل

نمونه سؤال دین و زندگی (2)

دریافت فایلسؤالات آزمون مستمر بهمن ماه 92 ، دین و زندگی (1)  

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق(ع) شهرستان شادگان

کلاس های اول الف ، ب و ج 

دریافت فایل


دانش آموزات عزیز برای مشاهده ی نمرات به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید:

ادامه مطلب

25 سؤال درس دهم دین و زندگی (1)

برای دیدن سؤالات فایل ذیل را دانلود نمایید :

دریافت فایل


در فایل ذیل  نیز می توانید 21 سؤال با پاسخ

تشریحی را ببینید و دانلود نمایید :

دریافت فایل
سؤالات آزمون نوبت اول دین و زندگی (3)

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

دی ماه 92 ، سوم تجربی 1 و 2

دریافت فایل

دریافت فایل


نمرات نوبت اول سوم تجربی 1 و 2 اضافه شد !

بفرمایید ادامه مطلب :

ادامه مطلب


  نمونه سؤال آزمون دین و زندگی (4)

نوبت اول ، دی ماه 91

دبیرستان دکتر حسابی شادگان

دریافت فایلسؤالات آزمون نهایی فلسفه و منطق سوم

ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

تاریخ آزمون : 14 / 10 / 92

دریافت فایلسؤالات آزمون نوبت اول درس دین و زندگی (2)

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

روز آزمون : دوشنبه

مورخ : 9 / 10 / 92

دریافت فایل دوم تجربی2

دریافت فایل دوم ریاضی

راهنمای تصحیح هر دو گروه


نمرات نوبت اول دانش آموزان عزیز دوم تجربی

دبیرستان شهید ممبینی قرار داده شد !

.

.

.

ادامه مطلب


سؤالات آزمون های دین و زندگی (3) و (4)

دی ماه 92 همراه با پاسخ تشریحی 

دریافت فایل دین و زندگی (3)

دریافت فایل دین و زندگی (4)سؤالات آزمون پایانی نوبت اول دین و زندگی (1)

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) شهرستان شادگان

فایل ذیل را دانلود نمایید :

دریافت فایل


سؤالات آزمون پایانی نوبت اول دین و زندگی (2)

دبیرستان ولایت شهرستان شادگان

دریافت فایل

ادامه مطلب

 

سؤالات درس پنجم

دریافت فایل

سؤالات درس هشتم

دریافت فایل

سؤالات آزمون نوبت اول

سال اول متوسطه  دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

و سال دوم متوسطه دبیرستان ولایت اضافه شد !!!ادامه مطلب


دو نمونه سؤال نوبت اول دین و زندگی (1)

دریافت فایل

سؤالات آزمون درس دین و زندگی (2)

دریافت فایل

سؤالات امتحانی مستمر درس 1 تا 6 دین و زندگی (3) 

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان ، آذرماه 92

بفرمایید ادامه مطلب :ادامه مطلب


نمونه سؤال پایانی نوبت اول ، آزمون  فلسفه و منطق

برای دانلود روی عبارت ذیل کلیک نمایید :

دریافت فایل


نمونه سؤال پایانی نوبت اول ، فلسفه ی اسلامی

برای دانلود روی عبارت ذیل کلیک نمایید :

دریافت فایلسؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (2) ، آذرماه 92

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

کللاس دوم تجربی 2 ، روز آزمون دوشنبه

تاریخ آزمون : 25 / 9 / 92

20 سؤال چهار گزینه ای از درس های 6 تا 8

ادامه مطلب


سؤالات مستمر دین و زندگی (1) آذرماه 92

درسهای 5 تا 8 ، پنجشنبه = 21 / 9 / 92 

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

شهرستان شادگان

دریافت فایلادامه مطلب

1 2 3 4 >>